Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Side 6

Pinsekirkens historie

1980 – 2002 DET KOMMER EN NY TID I DETTE LAND

80-årene innledes med et vondt og urolig år for menigheten . Det fører til at en gruppe på 16 medlemmer forlater menigheten. Filadelfia menigheten kommer seg styrket ut av vanskelighetene. Av referatene merker vi at vi er på vei inn i en ny og mer moderne tid. Det som heldigvis aldri forandres er det frigjørende evangeliet, frelsen, åndsdåpen, nådegavene, brødsbrytelsen og bønnene. Sangen er nok noe endret. Vi har fått ny sangbok, og det blir også mer og mer vanlig å synge lovsangskor. I løpet av 1981 har menigheten hatt 2 dåpshandlinger. Til sammen har 5 blitt døpt, 10 er tillagt menigheten . Medlemstallet er nå 47. Ungdommene er aktivt med i møtene. Søstermisjonen samles en gang i måneden i hjemmene. Anna Strand er formann. Menighetsmøter holdes også hver måned der tienden samles inn. Det er brødsbrytelse og Jenny Bjørnstad serverer vafler og kaffe til slutt.
Utposten på Stai fungerer meget bra. De har bønnemøter hver uke. Lederen deltar i Filadelfias menighetsmøter.
I 1982 startes et barnegospelkor som ble ledet av bl.a. Elin Nesbakken og Wigdis Nygaard.
Rundt denne tiden ble søndagsskolen erstattet med barnetimen på tirsdag ettermiddag. Det viste seg at dette ble en stor suksess. Hver tirsdag var det samlet mange, både barn og foreldre. Familiemøtene og juletrefestene og 17-mai-festene var svært godt besøkte. Det ble også startet en friluftsgruppe for gutter fra 9 år og oppover, under ledelse av Håvard Skavern. I 1984 blir peisestua pusset opp etter ca.12 års bruk. Den ble nyinnvieet den 7.mai.
På denne tiden er det en stor og aktiv ungdomsflokk i menigheten. Mange kristne studenter som oppholder seg i Elverum for kortere eller lengre tid var til stor velsignelse og engasjerte seg i menighetens arbeide. De har sine ukentlige samlinger og deltar også aktivt i menighetens øvrige samlinger. De danner et stort og dyktig ungdomskor som vedvarer i mange år. Første leder var Elin Nesbakken fra Østby. Koret savnet en dyktig pianist og ba konkret til Gud om det. Som svar på bønnen kom Ragnhild Moldstad til Elverum som lærerstudent. Hun overtok etter hvert som leder av ungdomskoret og har til dags dato vært menighetens faste pianist og musikkleder.
Høsten 1985 starter planleggingen av menighetens nærradio. Det ble valgt et radiostyre som i begynnelse bestod av: Herbjørn Løkken, Henning Hansen, Victor Hansen, Rolf Samuel Skavern, Per Kristian Hammer, Rolf Skavern og Grethe Storsveen.
Det ble en ”trang og vanskelig fødsel” for vår nærradio. Da vi endelig kom i gang ble det imidlertid en formidabel suksess. Fra begynnelse leide vi lokaler, utstyr og konsesjon av Radio Ung Elverum som holdt til i Borgengata 3.
Åpningsprogrammet ble sendt 15. januar 1986. Det var stor satsning fra alle hold i menigheten, men ungdommene var vel de som sto på aller mest. Vi sendte etter hvert alle slags programmer som barneprogram, ungdomssendinger, innrigingsprogram, ønskeplater og program for godt voksne. Alt hadde preg av det kristne budskapet. Vi opplevde en jevn øking av lytterne ettersom årene gikk.
Etter et kortvarig leieforhold begynte vi å bygge vårt eget studio i kjelleren på Filadelfia høsten 1987. Vi søkte o fikk innvilget vør egen konsesjon for nærradiosendinger. Radioen fikk navnet Radio Filadelfia, og vårt motto ble: - Radioen med den positive tonen.
De fleste programmene ble sendt direkte fra studio, men noen gikk også som opptak og i reprise. Programmet God mor’n Elverum gikk hver søndag morgen og varte i to timer. Det var variert innhold med noe for alle aldre. Det var lokalstoff, konkurranser, innrigning, mye musikk, gjester i studio, andakt, vær – og føremeldinger og misjonsstoff. Det var alltid to programledere, en teknikker og to telefonvakter. Programmet ble sendt direkte. Det ble etter hvert en voldsom interesse for programmet bland Elverums befolkning. Telefonen begynte å ringe så fort vi kom i studio, og vi måtte ganske snart øke til to telefonlinjer. Alle de andre programmene gikk selvsagt også i tillegg. Vi hadde også hvert år, helt fra vi leide studio, direktesendt førjulsnatt. Programmet begynte kl. 21.00 og varte til ut i de små timer. Dette ble en tradisjon. Da var det fest i studio som lå i direkte forbindelse med peisestua. Der ble det servert gløgg, kaffe og mat til alle besøkende som var innom i løpet av natta, og det var mange! Det var flere programledere, innslag med gjester i studio, forskjellige konkurranser og mye julemusikk. Vi dro også ut med hest og slede med dombjeller og hadde direkte reportasjer fra nærmiljøet.
Vi arrangerte loppemarkeder og vi hadde boksalg og kakelotteri i Leiret for å finansiere radiodriften. Alle medarbeiderne jobbet gratis. Det var til en hver tid over 30 stykker.
Etter hvert gikk vi over fra å ha loppemarkeder til å ha auksjonsnetter direkte på radioen. Da var det nesten like stor fest som på førjulsnettene og enda flere folk. De som hadde handlet over radioen kom etter hvert innom for å hente sakene sine. Mange mennesker var engasjert i dette og det var mye arbeid, men vi tjente også penger til radiodriften. Vi kom i kontakt med mange menneske utenom menigheten.
Vi arrangerte flere radiofester i menigheten med lyttere som gjester. Vi kommer tilbake til radiodriften litt senere.
I slutten av 80-årene blir det foretatt restaureringsarbeid på det gamle huset. Ny yterledning blir lagt, kjøkkenet utvides og pusses opp og noen vinduer blir skiftet.
I årsrapporten for 1988 kan vi lese at mange av de trofaste eldre har fått hjemlov de siste årene. Til gjengjeld har mange unge kommet til og i rapporten står det at ved Guds nåde står vi i dag med en fornyet menighet. Fellesskapet beskrives som meget godt. De unge og de eldre samarbeider godt og årsbudsjettet har passert 300 000 kroner. Fra dette året blir menigheten registrert hos fylkesmannen og vi søker og mottar tilskudd fra stat og kommune i form av kirkeskatt.
På denne tiden blir også brødrene med i søstermisjonen og navnet blir derfor forandret til Misjonsringen. Vi møtes fortsatt en gang i måneden.
Ungdommene arrangerer flere ganger ”gospel-night” med god oppslutning. Den frivillige innsatsen i menigheten beskrives som meget stor. I årsrapportene kan vi lese at de mange som elsker menigheten gjør sin innsats med glede i form av omsorg, gjestfrihet, offer, praktisk innsats og forbønn. Dette er bærende krefter for menighetens framgang. Vi leser videre i årsrapporten for 1989: Vi har bedt med noen til frelse, hatt to dåpshandlinger, tenbibelskole, barnevelsignelse, brudevielse, Israelsmøte, stevneweekend med tre møter, besøk av Wiggo Abrahamsen med Elenice og barna fra Brasil og besøk av Evangeliesentrene med Lisa og Ludvik Karlsen. Menigheten vår har et stort ungdomskor under ledelse av Ragnhild Moldstad. Rolf Skavern avslutter sin årsrapport for 1989 slik: - Med dette har vi lagt 80-årene – en milepæl – bak oss. Med positiv forventning går vi inn i 90-årene. Vi tror at Herren vil gjøre store og underfulle ting før Han kommer igjen.
I 1990 velges Per Kristian Hammer til kasserer for menighetskassa, et verv han innehar til dags dato. Gustav Nysæther trekker seg som eldstebroder pga høy alder og lang vei til menighetsmøtene. Rolf Samuel Skavern og Tore Bjørn Ringås velges inn i eldsterådet.
I 1990 støter vi på to nye begreper i menigheten , nemlig skoleteam og lørdagsbibelskole. Skoleteamet besto av Mari Anne Elstrøm, Ragnhild Moldstad og Thorleif Skavern. De reiste rundt på skolene i Elverum og hadde kristendomsundervisning med bl.a. drama og dukketeater. De hadde også undervisning i menigheten vår og i menigheter ellers på Østlandet og på skoler i nabokommunene. Virksomheten varte et skoleår og teamet var lønnet av menigheten med kr.1500.- hver i måneden.
Lørdagsbibelskole ble arrangert for hele menigheten og ble holdt noen lørdager gjennom flere år. Det var god oppslutning . Av forelesere kan nevnes : Tor Oljemark, Morgan Kornmo, Per Erik Skogestad, Tom Erlandsen, Per Morten Nilsen, Wiggo Abrahamsen , Frank Erlandsen og Noomi Jensen.
St. Hans aften 1991 er det stor menighetsutflukt til Fjellroa ved Osensjøen. Det er overnatting der , mye moro og mye alvor. Det er stor deltakelse, god mat , lange turer og konkurranser . Denne sommeren er det avskjed for skoleteamet. Det er også avskjed for Astri og Tore-Bjørn Ringås som reiser til Argentina for en 2-års periode. Støtten til Per Kapstad og hans Europamisjon økes til kr.6270.- pr. år. Om høsten velges Augusta Høiby inn i eldsterådet etter at hennes mann Ottar har fratrådt sitt verv på grunn av alder og lang fartstid.
I 1992 føler man behovet for mer fast forkynnelse i menigheten. Lars Aasen blir ansatt som evangelist i ¾ stilling. Det blir gjort omfattende restaureringsarbeider som gjelder kjøkken, peisestue, bad, toaletter og kontor for radioen.
Fra nyttår 1993 blir også Reidar Klannerud ansatt som fast evangelist. Han og Lars Aasen deler stillingen og er her to uker hver.
I mars hvert år markeres Kvinnenes Internasjonale Bønnedag, arrangeres vekselvis i Metodistkirken og Filadelfia. Dette året blir vi bedt om å delta med sang og i den forbindelse ble koret «Søsterrøster» dannet.
I juni er det velkomstfest for Anders, Astri og Tore-Bjørn Ringås som har vært i Argentina i to år.
I pinsen 1994 er vi innbudt til stevne i Alvdal . Vi blir bedt om å synge der. Ragnhild Moldstad starter derfor et menighetskor som får navnet «Pinsekoret». Dette koret fortsetter sin virksomhet et par år framover. Hver tirsdag er det lovsangsmøte med bønn og bibelundervisning. Som ledere for dette har vi blant andre Håvard Skavern, Lars Aasen og Tormod Jahren.
Menighetene på Hamar og i Elverum går sammen om å drive utpostvirksomhet i Løten. Møtene blir holdt på Løken skole på lørdager. Etter en tid overtar Elverum alene denne virksomheten. Denne vinteren blir det for første gang drøftet å gå i gang med oppussing av møtesalen. Det blir snakket om å flytte dåpskummen, utvide plattformen og kjøpe nye stoler. Det gikk noen år før vi fikk realisert disse planene.
Fra 1995 rapporteres det at det er 55 barn innskrevet på tirsdagsbarnetimen. På hver samling møter det opp ca. 40 barn og også mange foreldre er tilstede. Det har vært fire familiesøndager i løpet av året. Det er fortsatt mange unge i menigheten.
I 1995 går godt over 10 % av menighetsbudsjettet til misjonen. Vi støtter nå Ingrid og Frank Erlandsen i Tyskland etter at Per Kapstad med familie har flyttet til Norge. Barneevangelisten i Pakistan blir forts støttet, dessuten reiser nå våre egne Astri og Tore Bjørn Ringås ut for en ny toårs periode, denne gang til Paraguay. Vi har også støttet PYM v/Levi Trobe. Lerbergs har i mange år vært støttet av vå menighet. Nå er det Winnie (Lerbergs datter) og Kjell Gulbrandsen, Laila og Leif Wiik som driver arbeidet videre i India.
I juni har vi besøk av menighetsmusikken fra Salem Sandefjord med deres forstander Per Kapstad. Petter Karlsen blir valgt inn som eldste i Tore-Bjørn Ringås’ permisjonstid. Menigheten teller 67 medlemmer i 1995.
Den 21. januar 1996 er det 10 år siden vi sendte vårt første radioprogram. Det har skjedd en del siden vi ”forlot” radioen i 1980-årene. Etter mange utskiftninger i radiostyret består det nå av Rolf Samuel Skavern, Heidi Nordhagen Martinsen, Arild Skavern og Grethe Storsveen. Ansvarlig redaktør er – og har i alle år vært Rolf Skavern. Forskjellige programmer har kommet og gått. Noen radioarbeidere har vært med gjennom alle ti årene. Andre har vært med i kortere eller lengre tid. I 1992 skjer en drastisk endring i det radioen starter med reklamefinansiering. Dette blir etablert ved samarbeid med Radio Limelight Oslo. Det blir ansatt egen regnskapsfører og tre lønnende medarbeidere i radioen. Radioens navn blir fra nå : Radio Filadelfia Hedmark. Senere blir Filadelfia – navnet fjernet og man tar navnet Radio Hedmark. Flere lønnende medarbeidere blir etter hvert tilknyttet radioen. Menigheten er fremdeles radioens eier og står som arbeidsgiver for de ansatte. I 3 år blir radioen drevet som kommersiell menighetsradio. Delvis med ansatte arbeidere og delvis med frivillige. I 1995 tas bestemmelsen om å skille radioen fra menigheten. Man flytter ut fra menighetens hus og inn i leide lokaler i Leiret. Radioen går nå over til å være et aksjeselskap.
Høsten 1995 sier Rolf Skavern opp sin stilling som forstander i Filadelfia Elverum. Han fratrer 1. januar 1996, men fortsetter som medlem av eldsterådet.
Det blir til at han fortsetter å lede menigheten også etter at han har fratrådt som forstander. Wiggo Abrahamsen velges enstemmig høsten 1996. Han skal tiltre 15. januar 1997 i ¾ stilling.
Vi har de to - tre siste årene hatt åpen kafé etter hvert søndagsmøte. Dette innebar at folk kunne kjøpe kaffe og kaker. Vi avsluttet dette foretaket til nyttår, men har fortsatt med kirkekaffe av og til. De er nå 75 medlemmer i menigheten.
Lørdag 18. januar 1997 er det velkomstfest for familien Abrahamsen. Søndag 19. januar er det forstanderinnsettelse der Morgan Kornmo foretar innsettelsen.
Det er laget statutter for menigheten som blir fremlagt og vedtatt på årsmøtet.
10. februar 1997 er det første menighetsmøtet med forstander Wiggo Abrahamsen. Det vil fra nå av bli fire menighetsmøter i året. Tienden skal ikke lenger samles inn på menighetsmøtene. Menigheten oppfordres til å gi tienden i de offentlige møtene eller sette den inn på menighetens konto. Det vil fra nå av bli utgitt en månedlig innformasjonsfolder om menigheten og dens virke. Fra utpostvirksomheten på Løten meldes det at flere mennesker er blitt frelst.
I Filadelfia er de mange barn med på møtene. Det blir innført et fast innslag for barna først i møtet. Det blir også arrangert småbarnspass under taler.
I 1998 danner utposten i Løten sin egen menighet som får navnet Pinsemenigheten Arken. En del av Filadelfia Elverums medlemmer blir derfor overført dit. Dette skjer i god forståelse mellom begge menighetene og vi har senere hatt et godt samarbeide.
Etter ett år som forstander går Wiggo Abrahamsen over til å være fast evangelist i 50% stilling. Rolf Skavern blir valgt til ledende eldste. Bokkiosken blir avviklet i sin nåværende form. Det blir fra nå av spesielle salgsdager i regi av Den Kristne Bokhandelen på Hamar.
Hver uke er det sangandakter på alders- og sykehjemmene i kommunen. I årene mens Abrahamsen bodde i Elverum var det Wiggo og Mona B. Martinsen som tok seg av dette. Etter at Wiggo reiste har Mona overtatt ansvaret. I et par år var det bønnefrokost i forkant av disse andaktene. De møttes til frokost og bønn i private hjem.
Det rapporteres at det er ca. 40 barn innskrevet i barnearbeidet. I tillegg samles juniorene hver uke til forskjellige aktiviteter og andakt. Det var ca. 15 stk.
I januar 1999 fratrer Rolf Samuel Skavern sitt eldsteembede etter 9 år. Årsaken var at han ønsket å bruke mer tid på familien og på barne- og juniorarbeidet.
Høsten 1999 tar man opp igjen planene om oppussing av huset.
Overgangen til år 2000 ble feiret med stor våkenattsfest i Filadelfia. Tusenårsskiftet ble i løpet av året markert med profetisk uke, fest for eldre og en stor samling for barn med barnekor fra forskjellige steder.
På årsmøtet i februar 2000 velges Øyvind Gotehus inn i eldsterådet.
Man begynner bygge/oppussingsprosjektet med å ominnrede leilighetene i 1.etg. til en flerbruksstue som får navnet Pinderudstua. Det kommer forslag om å endre menighetens navn.
Årsfest for år 2000 ble holdt 11. mars 2001. Da var det møte i salen først og deretter fest i Pinderudstua. Slik tradisjonen har blitt legges de forskjellige virkegrener i menigheten fram med rapporter av de respektive lederne i tillegg til årsrapporten fra menighetens leder.
I 2001 blir bokkiosk - driften tatt opp igjen av Iselin og Joakim Skavern. Lørdags - bibelskole blir det fortsatt holdt med jevne mellomrom. Dette året er det Göran Duveskog som underviser. Fra 2001 kommer man også i gang med en bibelgruppe i menigheten med Mona og Jan Gunnar Martinsen som ledere. Det blir utarbeidet et opplegg for barna under møtene slik at de får sitt eget møte, og der blir det også servert kveldsmat.
1. april blir det arrangert skidag for hele menigheten på Sanderudhytta i Vangsåsen.
Det er innvielsesfest av Pinderudstua 9.september 2001. Om høsten slutter Wiggo Abrahamsen som fast evangelist og hans kone Elenice overtar for han ut året. Det arrangeres ekteskapskurs på hytta i Vangsåsen med forelesere Reidun og Harald Nyen.
Til jul i 2001 framføres en julemusikal for hele familien, ledet av Ragnhild Skavern.
På årsmøtet 27.februar 2002 blir det vedtatt å forandre menighetens navn til Pinsekirken Elverum.
Fra høsten 2002 blir barnearbeidet lagt om. Uke- og søndagsaktivitetene flyttes til lørdag og får navnet «Aktivitus».
Den 17. september startes Alphakurs med tre ledere, Thea Weststeyn, Rolf Samuel Skavern og Hanna Skavern, tre forelesere, Sverre Granlund , Bjørn Brådalen og Hege Skavern. Kurset hadde elleve deltagere i alle aldre. En weekend var vi på Kanaan i Arneberg. Det ble en lærerik og oppbyggelig helg.
Tore Bjørn Ringås slutter etter eget ønske som eldste ved utgangen av året 2002.
Det kjøpes inn slagverk til menigheten denne høsten.
I desember leier menigheten buss og reiser til Oslo på julekonsert i Oslo Kristne Senter. Det var ca. 50 personer, barn og voksne som var med på turen og opplevde juleevangeliet framført på en flott måte. Turen fram og tilbake ble et fint og festlig fellesskap med god underholdning av forskjellig slag hvor alle satt igjen med en fin opplevelse.
Julaften 2002 er vi for siste gang samlet i menighetssalen daværende form.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram