Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Vår lære er basert på Bibelens ord og kan sammenfattes i 10 punkter:

  1. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Den er vår rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Bibelens lære.
  2. Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
  3. Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til omvendelse ved tro på Jesus Kristus. Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, en mellommann mellom Gud og mennesker. Den som tror på Jesus Kristus blir rettferdiggjort for Gud - alt av nåde (gratis og ufortjent). Vi tror at Jesus Kristus ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelseverk er fullkomment og omfatter hele mennesket, det vil si ånd, sjel og kropp. Derfor tror vi også på guddommelig helbredelse.
  4. Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes. Dåpen skal utføres med full neddykkelse i vann, etter Jesu egen befaling, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De døpte bør tillegges en ordnet menighet hvor de undervises og oppbygges i et fellesskap.
  5. Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye testamentet for den lokale menighets ordning, at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig med Guds vilje.
  6. Vi tror at nattverden skal ha sin sentraler plass i menighetens gudstjenesteliv til minne om og forkynnelse av Kristi soningsdød. Nattverden er for alle troende, og viser til dyp forening mellom Kristus og hans menighet.
  7. Vi tror at enhver troende kan oppleve Jesu løfte om dåpen i Den Hellige Ånd, slik de første kristne opplevde (Ap.gj. kap. 2). Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste.
  8. Vi tror at de åndelige tjenester, slik Det nye testamentet viser oss, skal fungere i Guds menighet på jorden inntil Jesus kommer tilbake for å hente de troende. Vi tror også at alle nådegavene og tjenestegavene, som omtales i Det nye testamentet, skal være virksomme i menigheten.
  9. Vi tror at menighetens hovedoppgave er å lede andre mennesker til tro på Jesus Kristus og gjøre dem til hans disipler (Jfr. Misjonsbefalingen i Matt. 28).
  10. Vi tror at Jesus Kristus vil komme tilbake og hente de troende, for deretter å opprette et tusenårig fredsrike på jorden, og deretter en endelig dom.
Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram